Privacy & Terms of Use

Ons privacybeleid conform het nieuwe AVG (GDPR in het Engels)

Ons privacy beleid is gebaseerd op de nieuwe Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in de gehele Europese Unie. 

Deze website is eigendom van Alain en Sylvie Delbeke De Craemer, die we verder hieronder kortweg Villa Ventoux zullen noemen.

Zetel- en postadres:
Warandestraat 14 * 9880 Aalter

Door onze website te bezoeken en te gebruiken geef je aan dat je instemt met de voorwaarden van ons privacy beleid.

Bescherming van je persoonlijke gegevens

Villa Ventoux hecht veel belang aan het respect voor je persoonlijke levenssfeer en houdt zich strikt aan de wetgeving inzake de bescherming van je persoonlijke gegevens. Wanneer je ons via de website contacteert of een reservatie boekt, worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is in heel de Europese Unie.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en waarom

Via deze website verzamelt Villa Ventoux persoonsgegevens om vragen te kunnen beantwoorden, op verzoeken in te gaan, om je reservaties te verwerken en naar je toe te sturen, of om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen.

1. Contactformulier

Bij het invullen van een contactformulier op de website van Villa Ventoux, kunnen we volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Je naam en voornaam
 • Je e-mailadres
 • Je huisadres
 • Je telefoonnummer
 • Je IP adres

De gegevens die je ons doorgeeft via het contactformulier dienen om je te bellen en/of te mailen om een antwoord te geven op je vragen, je verzoeken en/of opmerkingen.

2. Je inschrijven op onze nieuwsbrief

Als je je wenst te abonneren op onze nieuwsbrief vragen we je volgende gegevens:

 • Je naam en voornaam
 • Je mailadres
 • Je IP adres

De gegevens die je ons hiervoor doorgeeft worden gebruikt om je af en toe (max. 1 of 2 keer per jaar) een nieuwsbrief te sturen per mail. Hierin bieden we je informatie over onze verhuurmogelijkheden of promoties of over een gewijzigde situatie van de verhuurmogelijkheden – of faciliteiten. Wij sturen slechts zelden een nieuwsbrief zodat je er weinig of geen hinder van ondervindt. Voor het opstellen en versturen van onze nieuwsbrieven werken we via het MailChimp platform, waarin we je gegevens zoals je naam en je mailadres bewaren. Dit mailplatform is volledig conform de AVG van 25 mei 2018.

3. Een reservatie plaatsen via onze online website, telefonisch of per mail

Bij het plaatsen van een reservatie via de website van Villa Ventoux, telefonisch of per mail, kunnen we volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Je naam en voornaam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je adres
 • De periode en de kamers die je gereserveerd hebt
 • Je IP adres

Villa Ventoux gebruikt je persoonsgegevens om schriftelijk (per mail) of eventueel telefonisch met je te communiceren in het kader van je reservatie en het sturen van de overeenkomst betreffende de reservatie die je bij ons plaatste.

4. Het aanmaken van een account

Indien je bij het plaatsen van een bestelling een account wenst aan te maken, dan zal je gevraagd worden om naast het invullen van bovenstaande gegevens ook een wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord dat je inbrengt wordt versleuteld zodat enkel jijzelf het nog kunt lezen en/of aanpassen. Villa Ventoux noch de webmaster, noch derden kunnen je paswoord lezen.

Via je persoonlijke account heb je steeds toegang tot je persoonsgegevens en de historiek van je bestellingen op de website van Villa Ventoux. Je kunt de juistheid ervan nakijken, onjuistheden of wijzigingen zelf aanpassen en verbeteren. Indien dit niet zou lukken of indien je geen account hebt aangemaakt, kun je steeds Villa Ventoux contacteren per mail op het adres info@Villa Ventoux.be.

5. Andere doeleinden

Normaal gezien verkrijgen wij de bovenstaande persoonsgegevens rechtstreeks van u en zijn ze noodzakelijk voor de correcte hierboven omschreven doeleneinden.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen we je persoonlijke gegevens ook verwerken om:

ze te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om je financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

Ze over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de website of de diensten ten gevolge van de reservatie.

Als en wanneer je registratie op de website of gebruik van de website of diensten beschouwd kan worden (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden. 

Hoe lang bewaart Villa Ventoux je gegevens? 

Villa Ventoux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens verzameld worden. Indien je je bestelling annuleert, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard. Voor de nieuwsbrief bewaren we je gegevens zolang je zelf beslist om je hiervoor uit te schrijven.

Delen met derden

Villa Ventoux verstrekt je persoonsgegevens enkel en alleen maar aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen derden voor marketingdoeleinden

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere derden, ook niet om marketing gerelateerde doelstellingen.

Het gebruik van cookies

De website van Villa Ventoux maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Het zorgt ervoor dat de toegang tot de website vergemakkelijkt en dat de navigatie sneller en efficiënter verloopt.

Indien je de cookies niet wenst te accepteren, kun je dit aangeven in je browser. Dit betekent echter dat je tijdens bepaalde handelingen op onze website, zoals een formulier invullen, je hinder kunt ondervinden omdat de website je gegevens niet of niet volledig kan onthouden.

Het in kaart brengen van je bezoeken aan onze website

Op de website van Villa Ventoux worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je gegevens opgevraagd worden en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van je bezoek- en klikgedrag op onze website. Villa Ventoux gebruikt deze informatie enkel en alleen om de werking op onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het gebruik van Google Analytics

Villa Ventoux maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Villa Ventoux te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Villa Ventoux heeft hier echter geen enkele invloed op.

Villa Ventoux heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Wij werken echter niet met Google Adword-campagnes, zodat wij je gegevens niet actief aan Google doorgeven.

Gelinkte websites

Op zijn website kan Villa Ventoux via links naar websites van derden verwijzen. Aangezien wij de websites van derden niet beheren, raden we je aan altijd het privacybeleid van deze externe websites door te nemen. Villa Ventoux is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden of voor diensten die beheerd worden door andere bedrijven of organisaties.

Hoe verwerken wij je persoonsgegevens

Villa Ventoux neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en doet zijn uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de binnen dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. We verwerken je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier. En we doen ons uiterste best om je persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

 • Je persoonsgegevens worden zolang verwerkt als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming tot gevolg kan hebben dat je niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om misbruik, onopzettelijk verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of manipulatie of vernietiging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit gegarandeerd kunnen worden.

Heb je ondanks onze beveiligingsinspanningen de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Villa Ventoux verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via onderstaande bedrijfsgegevens.

Je rechten om je persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen

 • Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die we van je bijhouden in te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Gelieve ons hiervoor te contacteren via onderstaande contactgegevens. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jezelf die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden verbeterd of aangepast. Indien je bij ons een dergelijk verzoek indient, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen naar onderstaand mailadres.
 • Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jezelf verwijderd worden als deze niet langer nodig zouden zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid uiteengezet worden of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen van Villa Ventoux, dan kun je je uitschrijven door het e-mail adres waarop je de nieuwsbrief ontvangt in te vullen in het vakje dat verschijnt nadat je onderaan de nieuwsbrief hebt geklikt op de link ‘uitschrijven’. Hierop ontvang je een automatische bevestigingsmail waarin staat dat het systeem je persoonsgegevens van de lijst heeft geschrapt.
 • Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
 • Als je een verzoek wenst in te dienen om één of meerdere van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kun je een e-mail sturen naar onderstaand mailadres. In dit verzoek moet duidelijk vermeld worden welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kun je altijd contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacy Commissie.

Meer informatie betreffende de weet op de gegevensbescherming vind je op de website: http://www.privacycommission.be

Hoe kun je Villa Ventoux contacteren in verband met ons privacybeleid

Om te reageren op ons privacybeleid kun je ons contacteren:

 • per e-mail naar: info@Villa Ventoux.be
 • telefonisch op het nummer +32 493 511 964 elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur
 • per post naar het adres: Warandestraat 14 * 9880 Aalter

Aanpassingen aan het privacy beleid

Villa Ventoux behoudt zich het recht voor om het privacybeleid op zijn website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of bij te werken. Wij wijzen altijd op de datum van het huidige privacybeleid hieronder, dus u bent steeds op de hoogte wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Laatste wijziging aan dit privacybeleid: 22 mei 2018