Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst Villa Les Pialats – Buis les Baronnies.

Artikel 1

De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de eigenaar verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit. De eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren, duur en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de eigenaar de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen vastgesteld door de eigenaar zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per week of andere vermelde periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

De duur van de verhuring kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de eigenaar. De gebouwen en aanhorigheden worden uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf met uitsluiting van elke vorm van beroepsmatige activiteit.

De adresgegevens van de verhuurde villa zal toegelicht worden op de voucher die u ontvangt na het betalen van het volledig verhuur bedrag

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 30% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 13 dagen na de factuurdatum door de eigenaar ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door de eigenaar zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De eigenaar heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, die de ontvangst regelt, alsmede de "voucher", zijnde het bewijs van toegang tot de woning, die ter plekke aan degene, die de ontvangst regelt, moet worden overhandigd.

Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom, waarborg, verbruikskosten of schoonmaakkosten tegen de vastgestelde termijn(en) of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de eigenaar, binnen de 48 uur na aanmaning, de ontbinding van het contract opeisen en de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten.

Wij aanvaarden ook betaling van de te ontvangen bedragen hetzij per bankoverschrijving hetzij per cheque op zijn/haar naam als lid van een beheerscentrem geagregeerd door de Franse fiscale administratie.

4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de eigenaar worden gemeld.
De eigenaar brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

  • annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 150 EUR administratiekosten.
  • annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
  • annulering tussen de 59e en de 42e dag voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de huur.
  • annulering minder dan 42 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Wij raden u ten stelligste aan een reis-, en annuleringsverzekering te nemen, dewelke niet inbegrepen is in deze huurovereenkomst.

5. Annulering door de eigenaar.

Indien door onvoorziene omstandigheden de eigenaar een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de eigenaar bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

6. Klachten en geschillen.

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de eigenaar. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen omtrent deze verbintenis vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken Gent of arrondissement van woonplaats van de eigenaar. Alle kosten zijn ten laste van de huurder.

7. Omschrijving.

Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site (www.VillaVentoux.com) betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal de eigenaar de huurder hierover informeren, doch dan kan de eigenaar hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

8. Aankomst en vertrek.

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 17 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. De contactpersoon zal vermeld staan op de voucher. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de eigenaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

9. Maximum aantal bewoners.

In een vakantiewoning mogen niet meer dan 10 + 2 (kinderen <15j) personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door de eigenaar.

Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

10. Huisdieren.

In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.

11. Waarborg.

Bij aankomst in de vakantiewoning dient de huurder aan degene, die de ontvangst regelt een waarborg te overhandigen. Het bedrag van deze waarborg staat op de huurovereenkomst en de " voucher " vermeld. Dit bedrag dient in contant geld te worden betaald.

De waarborg dient om volgende kosten te dekken : de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,…. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

Conform de Franse wet wordt deze waarborg binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel na aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning. De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Het feit dat de verhuurder de waarborg ontvangt, maakt deze evenwel geenszins verantwoordelijk tegenover de eigenaar, voor schade berokkend aan het gehuurde goed door de huurder. Terugstorten van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

De huurder wordt in geen enkel geval toegelaten het gehuurde goed te betreden indien blijkt dat de waarborg niet werd voldaan.

12. Bijkomende kosten.

Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld, zoals daar zijn verbruik van internationale telefoon, huren van films via TV of andere indien van toepassing.

De verblijfsbelasting, water, gas en elektriciteit is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de verplichte forfaitaire kosten inbegrepen.

13. Schoonmaak.

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan de eigenaar te melden.

De eindschoonmaak wordt verzekerd door de eigenaar. Het bedrag wordt in het kader van de huurovereenkomst voorzien in de forfaitaire verplichte kosten. Niettemin dienen de huurders de woning opgeruimd en veeg vrij achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan.

Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, koelkast en vuilemmers dienen leeg te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.

14. Zwembad

Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk voor het gebruik van het zwembad, heeft de eigenaar de beschikking over een goedgekeurde beveiligingsinstallatie. De huurder verbindt zich ertoe deze beveiliging te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid tijdens dit verblijf (hoe kort ook) en tevens ’s nachts.

Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad te vermijden. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kunnen de verhuurder en/of eigenaar nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder zou kunnen worden uitgeoefend.

Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.Het zwembad zal verwarmd zijn van de maand april tot de maand september en dit op een temperatuur van 26° C voor zover de weersomstandigheden dit toelaten. Elke avond zal de huurder het zwembad overtrekken met het ter beschikkinggestelde bubbelmat en elke ochtend zal deze mat opnieuw dienen opgerold te worden.

Het is ten stelligste verboden om andere zwemmers, die niet behoren tot de samenstelling van de huurders, toe te laten in het zwembad.

Praktische afspraken: Huurovereenkomst Villa “Les Pialats” – Buis les Baronnies.

1. De huurder verbindt er zich toe de algemene voorwaarden en de praktische afspraken stipt na te leven.

2. De huurder dient zich bij aankomst aan te melden op de afgesproken uren. Vroegtijdige aankomst wordt niet aanvaard tenzij goedkeuring door verhuurder.

3. Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed dient de huurder mogelijke klachten aan de eigenaar over te maken. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd.

4. De eigenaar behoudt zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder.

5. De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht.

Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder . Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zetels, gordijnen, lakens, …) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis.

6. De huurder dient er voor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed.

7. De huurder mag in geen geval in lavabo’s, baden, douches, toiletten, bidets, pompstenen, enz… zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.

8. Gelieve bij aanschaf van kuisproducten steeds te letten op de vermelding dat deze geschikt zijn voor septische putten. Gebruik van kuisproducten op basis van bleekwater, ‘eau de javel’ of andere producten die de bacteriologische werking van septische putten kunnen verstoren is ten strengste verboden.

9. Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de verantwoordelijke te contacteren die vermeld staat in het huisreglement. Indien niet bereikbaar kan de verhuurder gecontacteerd worden. Deze zal alles in staat stellen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen. Deze, evenmin als de eigenaar, kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen.

10. Op straf van ontbinding van contract is het de huurder niet toegestaan het goed onder te verhuren of zijn middels dit contract verworven rechten over te dragen, tenzij daartoe instemming werd gegeven door verhuurder . Hij wordt tevens geacht over het gehuurde goed als een goede huisvader te waken. Het is hem ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode.

11. Het gehuurde goed mag in geen geval door meer mensen betrokken worden dan vastgesteld in het contract, tenzij akkoord van verhuurder . Bij overtreding daarvan kan de verhuurder een opleg eisen pro rata (indien het gehuurde goed en haar inboedel die extra bezetting aankan) of de verdere toegang tot het goed verbieden. Opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op de bijhorende terreinen is ten strengste verboden.

12. Tenzij anders vermeld in de persoonlijke overeenkomst is het verboden huisdieren (hond, kat, ..) mee te brengen. Indien huisdieren toegelaten worden, dienen zij te worden buitengelaten buiten het domein om zodoende het domein in onberispelijke staat achter te laten. Indien tuin en/of huis niet proper wordt achtergelaten zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden. Huisdieren zijn niet toegelaten in het zwembad. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

13. De huurder zal zich houden aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

14. Het is ten strengste verboden te barbecueën op andere plaatsen dan deze daartoe ingericht. Elke andere vorm van open vuur is ten strengste verboden. Waar een elektrische barbecue voorhanden is, is het verboden met hout, houtskool of andere te werken.

15. Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk, dient de huurder de zonneschermen en parasols te sluiten om schade bij plots opkomende wind te vermijden. Tevens dient het alarmsysteem, indien aanwezig, te worden aangeschakeld, idem voor zwembadalarm.

16. Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen op de afgesproken plaats en tijdstip. Indien de huurder de sleutels bij vergissing zou hebben meegenomen dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekend expres zending of andere speciale dienst terug te bezorgen.

17. Tijdens de huurperiode dient de huurder de toegang te verlenen aan de eigenaar zodat bezoek ervan door toekomstige huurders mogelijk blijft. Zulke bezoeken vinden plaats na onderlinge afspraak met de huurder.

18. De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of andere die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, zwembad, …

19. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed en zwembad te gebruiken als een goede huisvader, het bijgevoegde algemene huurvoorwaarden te volgen en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten.

20. De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering terzake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00).

21. De verhuurder en/of eigenaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis - verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval…opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren. Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht, wat impliceert dat verzekering tegen brandschade ten laste is van de huurder. Hierbij verklaart huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

22. De huurder verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van deze huurvoorwaarden.

23. Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.